Privacybeleid

Januari 2022

PIDZ wil de privacy van haar medewerkers, zorgprofessionals, kandidaten, opdrachtgevers en leveranciers zo zorgvuldig mogelijk waarborgen bij het vastleggen of verwerken van hun persoonsgegevens. Met dit privacy statement maken wij duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij de privacy beschermen, welke rechten er zijn en onder welke voorwaarden wij informatie aan anderen verstrekken.

Wet en Regelgeving
PIDZ verwerkt (persoons)gegevens in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het voldoen aan deze wet betekent dat wij alleen (persoons)gegevens verzamelen voor een bepaald doel en dat wij de vertrouwelijkheid van de gegevens waarborgen.

In sommige situaties maken wij gebruik van de dienstverlening van andere partijen die namens ons (persoons)gegevens verwerken (bijvoorbeeld ten behoeve van de salarisverwerking en het opleiden van medewerkers en zorgprofessionals). Wij sluiten verwerkersovereenkomsten af met deze partijen zodat ook zij zorgvuldig omgaan met deze (persoons)gegevens. Wij blijven immers verantwoordelijk voor bescherming van deze (persoons)gegevens.

Daarnaast delen wij (persoons)gegevens met andere partijen waar wij dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht zijn (bijvoorbeeld met de belastingdienst). Ook kan het noodzakelijk zijn om (persoons)gegevens te delen met andere partijen als onderdeel van onze dienstverlening (bijvoorbeeld naar opdrachtgevers). 

Doel van de verwerking
Wij verzamelen en verwerken alleen die (persoons)gegevens die voor de uitvoering van onze dienstverlening op het gebied van bemiddeling en detachering of in het kader van werkgeverschap daadwerkelijk nodig zijn.

PIDZ zal over medewerkers, (toekomstige)zorgprofessionals en kandidaten daarom (persoons)gegevens verzamelen om te gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om een medewerker-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 • om geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen en de beschikbaarheid vast te leggen;
 • om te beoordelen of de medewerker voor een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie)korting- of subsidieregeling valt;
 • om re-integratieverplichtingen na te komen;
 • om toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en mijnomgevingen, portals en ons intranet;
 • om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Welke (persoons)gegevens
PIDZ verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (CV), werkervaring, bankrekeningnummer, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie), gegevens over beschikbaarheid en verlof, getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning, (kopie) verblijfsvergunning. Wanneer een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Zakelijke relaties en Opdrachtgevers
PIDZ zal de over de zakelijke relaties en opdrachtgevers verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om hen gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening of gebruik te kunnen maken van hun dienstverlening;
 • om een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
  om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • om te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines);
 • om toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van matchingsysteem mijnPIDZ, onze besloten web-omgevingen en portals;
  om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Welke gegevens
PIDZ verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens. Wanneer een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot matchingsysteem mijnPIDZ, onze besloten web- en mijnomgevingen en portals, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Algemeen
Het verwerken van persoonsgegevens is te allen tijde gebaseerd op een in de AVG vastgelegde grondslag:

 • uitvoering van een overeenkomst;
 • voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • gerechtvaardigd belang, waarbij wij eerst afwegen of ons belang dan echt zwaarder weegt dan de belangen van de betreffende persoon als het gaat om privacy.

Bewaartermijn
Bij het bewaren van persoonsgegevens is het uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerken en uiteraard worden daarbij de wettelijke bewaartermijnen in acht genomen.

Rechten
Op grond van de AVG is er het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • in te zien;
 • kopie van te ontvangen;
 • te wijzigen;
 • aan te vullen;
 • te beperken;
 • over te laten dragen;
 • te laten verwijderen.

Daarnaast kan informatie opgevraagd worden over de verwerking van persoonsgegevens door PIDZ, kan bezwaar gemaakt worden tegen het gebruik van de persoonsgegevens en kan eerder gegeven toestemming ingetrokken worden.

Beveiliging
PIDZ heeft organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen.

Vragen en contact
Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens of voor het gebruik willen maken van rechten, kan een e-mail gestuurd worden naar onze Functionaris Gegevensbescherming: avg@pidz.nl.

Datum en aanpassing van het privacy statement
PIDZ behoudt zich het recht voor dit privacy statement op enig moment aan te passen. Als de wijzigingen op jou van toepassing zijn, zullen wij de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Cookies bij PIDZ

Meer weten over PIDZ Detachering?

Laat hier je gegevens achter en je ontvangt direct onze brochure met meer informatie.